Kế hoạch học kì 2 2018-2019

Kế hoạch học kì 2 2018-2019

Lượt xem:

...
KÊ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA LIÊN ĐOÀN

KÊ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA LIÊN ĐOÀN

Lượt xem:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐĂK LĂK LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CƯ M’GAR Số: 09/KH- LĐLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cư M’gar, ngày 02 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Cư M’gar năm 2018 Năm 2018 là năm có nhiều sự kiện... ...