Kế hoạch kiểm tra thi đua cuối năm của khối 6

Lượt xem:

Đọc bài viết

                                                   KẾ HOẠCH

                   Kiểm tra khối thi đua cuối năm –  Năm học 2017 – 2018

            Căn cứ thông báo số 19/TB-GD của PGD&ĐT CưMgar ngày 11 tháng 9 năm 2017 về phân công khối trưởng khối thi đua năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch tháng 5 /2018 của PGD huyện CưMgar

Khối thi đua số 6 đề ra kế hoạch kiểm tra cuối năm các trường trong khối thi đua cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu
  2. Mục đích

Các đơn vị trong khối căn cứ vào Quy định về việc hoạt động và bình xét thi đua của  ngành năm học 2017 – 2018 để tự đánh giá gửi về cho Khối trong ngày khối về chấm điểm tại trường mình.

Sau khi thống nhất kết quả chấm điểm, bình xét thi đua giữa các đơn vị thành viên trong khối. Khối trưởng, thư ký hoàn tất thủ tục hồ sơ khen thưởng gửi Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện.

  1. Yêu cầu:

Các thành viên của khối  thi đua  tham gia  chấm điểm đúng thời gian đã quy định và thống nhất, đảm bảo về thời gian, hiệu quả trong công việc, công bằng, khách quan trong đánh giá thi đua, tạo động lực phấn đấu trong những năm học sau.

*. Đơn vị tự chấm điểm thi đua

Căn cứ vào kế hoạch, tiêu chí thi đua  Khối  đã xây dựng và đăng ký thực hiện thông qua bản đăng ký giao ước thi đua.

Căn cứ vào kết quả đơn vị đã thực hiện được trong năm với tinh thần tự giác, trung thực, công khai, công bằng; từng đơn vị tự chấm điểm trên các nội dung tiêu chí theo thang điểm đã được thống nhất trong Khối.

*. Khối chấm điểm thi đua

Tất cả các đơn vị trong khối họp xét căn cứ vào bảng điểm tự chấm của các đơn vị trong khối, nội dung đã ký kết thi đua thực hiện trong năm. Căn cứ vào nguyên tắc chấm điểm của Quy định về tổ chức chia khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua ngành năm học 2017 – 2018 để xem xét chấm cho từng đơn vị trong khối.

Thông qua kết quả chấm điểm của từng đơn vị trong khối ở Hội nghị tổng kết bình xét cuối năm, Hội nghị thảo luận đi đến thống nhất và bình chọn xếp hạng , đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xem xét công nhận…

  1. Nội dung và thời gian tổ chức
  2. Các đơn vị Khối thi đua gồm 6 trường tiểu học trong huyện:

– Tiểu học Nguyễn Trãi

– Tiểu học Lê Lợi

– Tiểu học AMaTrangLong

– Tiểu học Tô Hiệu

– Tiểu học Trưng Vương

– Tiểu học Y Jut

  1. Thời gian:

* Thời gian chấm thi đua từng trường:

STT Trường Sáng Chiều
1 Tô Hiệu 9/5/2018  
2 Amatrang lơng   9/5/2018
3 Trưng Vương 10/5/2018  
4 Y Jut   10/5/2018
5 Nguyễn Trãi 11/5/2018  
6 Lê Lợi   11/5/2018

* Thời gian họp tổng kết khối: 18/5/2018 ( có thể thay đổi thời gian nếu các trường có  ý kiến)

  1. Nội dung: Đánh giá thi đua theo các tiêu chí thi đua năm học 2017-2018.

        – Các trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cá nhân, đoàn thể, KĐCL, các bộ phận liên quan để khối kiểm tra.

  1. Địa điểm:

Tại các trường được Kiểm tra

  1. Thành phần: Ban giám hiệu các trường- CT công đoàn

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra và chấm thi đua khối 6  năm học 2017 – 2018

Nơi nhận:                                                                    TRƯỞNG CỤM THI ĐUA SỐ 6

– Phòng GDĐT                                               HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

– Các đơn vị trong Cụm 6;                                                       đã kí

– Lưu: VT.                                                                          Phạm Thị Thuý