KÊ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA LIÊN ĐOÀN

Lượt xem:

Đọc bài viết

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐĂK LĂK
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CƯ M’GAR

Số: 09/KH- LĐLĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cư M’gar, ngày 02 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua trong
công nhân, viên chức, lao động huyện Cư M’gar năm 2018

Năm 2018 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2018 và Quốc tế Lao động 01/5, kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018), kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2018); kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCNVN ( 02/9/1945- 02/9/2018) và các hoạt động quan trọng của tỉnh; Đặc biệt, năm 2018 là năm các cấp công đoàn ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ X và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Năm tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên”.
Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác Thi đua – Khen thưởng của tổ chức Công đoàn năm 2017. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ trực thuộc Công đoàn huyện Cư M’gar năm 2018, với các nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 của huyện và của tổ chức Công đoàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước với phương châm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”; nội dung thi đua thiết thực để thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, đảm bảo thi đua phải thực sự là phong trào của CNVCLĐ. Đổi mới, cải tiến các hình thức tổ chức phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình ở cơ sở để mang lại hiệu quả cao.
II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN
1. Chỉ tiêu công đoàn phấn đấu
– Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 05 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” trở lên với mức hỗ trợ (Từ 30 đến 40 triệu đồng/căn) cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
– Phấn đấu kết nạp ít nhất 70 đoàn viên, thành lập 01 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 10 lao động trở lên.
– 85% trở lên trên tổng số CĐCS đạt tiêu chuẩn vững mạnh, hạ tỷ lệ CĐCS khá xuống còn dưới 10%; Liên đoàn Lao động huyện xếp loại tốt.
– Phấn đấu 90% UBKT các cấp tổ chức kiểm tra đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết 6b/TLĐ.
– Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 95% cán bộ công đoàn cơ sở
– Thành lập Ban Nữ công quần chúng tại 100% công đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phấn đấu 100% Ban Nữ công công đoàn cơ sở thuộc khu vực Nhà nước và 60% trở lên công đoàn cơ sở thuộc khu vực ngoài Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt và vượt dự toán; phấn đấu tỷ lệ công đoàn cơ sở quyết toán năm đạt trên 100%; 100% CĐCS được nhận kinh phí công đoàn kịp thời, 100% công đoàn cơ sở công khai tài chính công đoàn theo quy định; Liên đoàn Lao động huyện được phân cấp tự chủ về tài chính công đoàn và tổ chức kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp.
2. Chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện
– 100% Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị và tổ chức Hội nghị CBCCVC theo đúng quy định của pháp luật.
– 80% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật; 100% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ban hành quy chế đối thoại tại doanh nghiệp.
– 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động; 80% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn có thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 50% số bản Thỏa ước lao động tập thể điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp và có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động; 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức rà soát, điều chỉnh Thỏa ước lao động tập thể của DN để làm cơ sở bảo vệ quyền lợi người lao động.
– Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý, khởi kiện và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động.
– Công đoàn cơ sở trực tiếp giới thiệu cho cấp uỷ đảng đoàn viên Công đoàn ưu tú tham gia học các lớp cảm tình Đảng nhằm tạo nguồn phát triển Đảng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
– Trên 90% người lao động được học tập, tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết công đoàn.
– Vận động từ 65% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.
III. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA
1. Đối với Công đoàn cơ sở
* Đối với khối doanh nghiêp.
– Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp năm 2018. Thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, tăng năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
– Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết, các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trong năm 2018, với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; chăm lo phúc lợi đoàn đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
– Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi ”; “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; “An toàn vệ sinh thực phẩm” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ…
– Phối hợp với Người sử dụng lao động tổ chức phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong CNLĐ. Tích cực tham gia, tổ chức “Hội thi thợ giỏi”, “Nhân viên giỏi”, “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “ Gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiêu biểu”… Đồng thời tham gia với người sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNLĐ. Phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH, điều kiện làm việc, An toàn vệ sinh lao động… góp phần ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động.
– Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất, động viên cán bộ, CNLĐ tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động. Vận động cán bộ, CNLĐ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay. Đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế – xã hội cao gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh và tổ chức Công đoàn.
* Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp.
– Vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chương trình cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
– Tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để các cấp, các ngành, các đơn vị hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp. Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cư M’gar lần thứ VIII đã đề ra; Thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Đối với Liên đoàn Lao động huyện
– Tích cực tham mưu cho Huyện ủy triển khai nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu các biện pháp nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động, ổn định và phát triển sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
– Hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua gắn với các hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên”; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên; Tham gia xây dựng các chính sách có liên quan đến đoàn viên và người lao động; tổ chức triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận do Tổng Liên đoàn đã ký kết với các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp và các cấp Công đoàn ký với các đối tác nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn. Đặc biệt trong hoạt động Tháng Công nhân với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”.
– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Luật Công đoàn, các chế độ, chính sách liên quan tới đoàn viên CNVCLĐ để có biện pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.
– Tiếp tục khảo sát, nắm tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, chủ động xây dựng kế hoạch vận động kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước.
– Nâng cao chất lượng chỉ đạo cơ sở, phân công ủy viên Ban chấp hành phụ trách địa bàn để nắm bắt tình hình cơ sở và có biện pháp hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc để ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
– Tích cực tuyên truyền vận động CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn hưởng ứng, tham gia thực hiện chương trình “ Mái ấm Công đoàn”, quỹ “tiết kiệm 1000đồng/ngày” các loại quỹ xã hội từ thiện.
IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC, PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA
Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, công đoàn cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2018 theo các đợt như sau:
+ Đợt 1: Từ tháng 01/01/2018 đến 30/6/2018 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, tiến tới đại hội XII Công đoàn Việt Nam”; Thi đua “Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng 43 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 132 năm ngày Quốc tế Lao động và chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018;
+ Đợt 2: Từ 01/7/2018 đến 31/12/2018, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chào mừng 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế- xã hội của huyện và của tỉnh năm 2018.
V. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các giải pháp.
1.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua khen thưởng, các nội dung chỉ thị 34-CT/TW, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn để thống nhất trong tổ chức thực hiện. Nâng cao nhận thức của các cấp Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa của phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và cá nhân; tạo thành động lực góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của huyện đề ra, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước trong năm 2018.
1.2. Tổ chức phát động, đăng ký thi đua, xác định rõ nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng tập thể, cán bộ, người lao động trực tiếp. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các Khối thi đua thuộc LĐLĐ huyện cho phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức Công đoàn và các quy định hiện hành của Nhà nước.
1.3. Đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo các tấm gương điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
1.4. Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện và từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua chung hàng năm, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chỉ phát động, triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia.
2. Tổ chức thực hiện
2.1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và kế hoạch của LĐLĐ huyện, các công đoàn cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và phát động thi đua ngay từ đầu năm với 100% đơn vị, cơ sở.
2.2. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua và động viên 100% cán bộ, CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua theo Luật Thi đua, khen thưởng, quy chế của LĐLĐ tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành.
2.3. Lựa chọn các hình thức, biện pháp thích hợp với từng ngành nghề, loại hình đơn vị, cơ sở để tổ chức phát động và đăng ký giao ước thi đua. Kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua, tổ chức các hình thức tôn vinh người tốt, việc tốt; Công nhân giỏi; nhân viên giỏi; Cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu… thiết thực, hiệu quả.
2.4. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ chức Hội nghị đánh giá tổng kết phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2018.
Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, thủ trưởng đơn vị, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018. Đồng thời sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và báo cáo kết quả về LĐLĐ huyện theo qui định./.

Nơi nhận:
– LĐLĐ tỉnh(để b/c);
– Huyện ủy (để b/c);
– Ban Thường vụ LĐLĐ huyện;
– Công đoàn cơ sở (thực hiện);
– Lưu VT TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vọng