THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 THỜI KHOÁ BIỂU  NĂM HỌC 2017 -2018
Thứ Buổi Tiết KHỐI 1 KHỐI 2 KHỐI 3 KHỐI 4 KHỐI 5
2 Sáng 1 Chào cờ Tiếng Ê đê Chào cờ
2 Tiếng Việt Tiếng Ê đê Toán
3 Tiếng Việt M Thuật Tập đọc
4 Toán Kể chuyện
Chiều 1 Toán Tập đọc Toán
2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc
3 Tập đọc Thể dục LT&C
4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ
3 Sáng 1 Tiếng Việt Toán Chính tả Toán
2 Tiếng Việt Chính tả LT&C Lịch sử
3 Toán TNXH Ôn tập Đạo đức
4 Nhạc Nhạc
Chiều 1 Toán Tiếng Anh Toán
2 Chính tả Tiếng Anh Ôn tập
3 LT&C Tập viết Thể dục
4 Kể chuyện
4 Sáng 1 Kỹ thuật Tiếng Ê đê Kỹ thuật Toán
2 Đạo đức Tiếng Ê đê Lịch sử M Thuật
3 Tiếng Việt Tiếng Anh Địa lý Tập đọc
4 Toán Tập làm văn
Chiều
5 Sáng 1 Tiếng Việt M Thuật Toán
2 Tiếng Việt Nhạc Chính tả
3 Tiếng Việt Tin LT&C
4 Ôn tập Kỹ thuật
Chiều 1 Toán Toán Toán
2 Tập làm văn Chính tả Đạo đức
3 Nhạc TNXH Toán
4 Ôn tập
6 Sáng 1 Tiếng Việt Thể dục
2 Tiếng Việt Toán
3 M Thuật Tập làm văn
4 Ôn tập Khoa học
Chiều